English
新闻公告
More
化学进展 2008, Vol. 20 Issue (11): 1827-1833 前一篇   后一篇

所属专题: 锂离子电池

• 综述与评论 •

锂离子电池正极材料的第一性原理研究进展

徐宇虹 尹鸽平 左朋建   

  1. 哈尔滨工业大学应用化学系 哈尔滨工业大学应用化学系
  • 收稿日期:2008-01-09 修回日期:2008-02-01 出版日期:2008-11-24 发布日期:2008-11-25
  • 通讯作者: 尹鸽平

Progress on First Principle Calculations of Cathode in Li-Ion Batteries

gepin yin pengjian zuo   

  • Received:2008-01-09 Revised:2008-02-01 Online:2008-11-24 Published:2008-11-25
  • Contact: gepin yin
锂离子电池的发展主要依赖于电极材料的突破,解决现有电极材料存在的问题和预测新型未知材料是提高锂离子电池性能的关键,而第一性原理计算的出现能够较好的满足这一需求。本文介绍了第一性原理计算在锂离子电池正极材料研究方面的原理和应用,并对该原理在正极材料的平均嵌锂电压计算,嵌/脱锂机理、结构稳定性研究及新材料预测等方面的应用进行了详细论述,并指出了这一理论计算工具在电池材料设计过程中的重要性和局限性。
The breakthrough of electrode materials dominates the developments of Li-ion batteries. It is the key technology for lithium ion batteries to resolve the problems for the present electrode materials and predict the novel ones, which can be realized by the first principle calculations. This paper introduces the principle and applications of first principle calculations in the cathode materials for Li-ion batteries, including average lithium intercalation voltage, intercalation/extraction mechanism, structure stabilization and the prediction of novel cathode. Moreover, the significances and the limitations of first principle calculations are also discussed for the design of electrode materials in Li-ion batteries.
()

[1 ] Liao P Y,Duh J G,Lee J F,etal.Electrochimica Acta,2007 ,53:1850 —1857
[2 ] Prabaharan S R S,Ramesh S,Michael M S,etal.Materials Chemistry and Physics,2004 ,87:318 —326
[3 ] Huggins R A.Solid State Ionics,2002 ,152/153:61 —68
[4 ] Huggins R A.Solid State Ionics,1998 ,113/115:57 —67
[5 ] Zhang T,Fu L J,Gao J,etal.Journal of Power Sources,2007 ,174:770 —773
[6 ] Reimers J N.Journal of Power Sources,1995 ,54:16 —19
[7 ] Ceder G,Aydinol M K,Kohan A F.Computational Materials Science,1997 ,8:161 —169
[8 ] Benco L,Barras J L,Atanasov M,etal.Journal of Solid State Chemistry,1999 ,145:503 —510
[9 ] Benedek R,Thackeray M M,Yang L H.Journal of Power Sources,1999 ,81/82:487 —490
[10 ] DeDompablo MEAY,Ceder G.Journal of Power Sources,2003 ,119/121:654 —657
[11 ] Benedek R,Thackeray M M,Yang L H.Physical Reviews B,1999 ,60 (9) :6335 —6342
[12 ] Tang P,Holzwarth N A W.Physical Review B,2003 ,68:16510721 —165107210
[13 ] Shi S Q,Wang D S,Meng S,etal.Physical Review B,2003 ,67:115130 21 —11513026
[14 ] Sigala C,Guyomard D,Verbaere A,etal.Solid State Ionics,1995 ,81:167 —170
[15 ] Ceder G,Aydinol M K,Kohan A F.Computational Materials Science,1997 ,8:161 —169
[16 ] Aydinol M K,Kohan A F,Ceder G,etal.Physical Review B 1997 ,56:1354 —1365
[17 ] Aydinol M K,Ceder G.Journal of the Electrochemical Society,1997 ,144:3832 —3835
[18 ] Reimers J N,Fuller E W.Journal of the Electrochemical Society,1993 ,140:3396 —3400
[19 ] Koetschau I,Richard M N,Dahn J R,etal.Journal of the Electrochemical Society,1995 ,142:2096 —2910
[20 ] Ohzuku T,Ueda A.Journal of the Electrochemical Society,1994 ,141:2972 —2978
[21 ] Colbow K M,Dahn J R,Haering R R.Journal of Power Sources,1989 ,26:397 —402
[22 ] Koksbang R,Baker J,Sa êdi M Y,etal.Solid State Ionics,1996 ,83:151 —157
[23 ] Benco L,Barras J L,Atanasov M,etal.Solid State Ionics,1998 ,112:255 —259
[24 ] Wolverton C,Zunger A.Journal of Power Sources,1999 ,81/82:680 —684
[25 ] Wolverton C,Zunger A.Physical Review Letter,1998 ,81:606 —609
[26 ] Amriou T,Khelifa B,Aourag H,etal.Materials Chemistry and Physics,2005 ,92:499 —504
[27 ] Marianetti C A,Morgan D,Ceder G.Physical Review B,2001 ,63:224304 21 —224304215
[28 ] Jeon Y A,Kim Y S,Kim S K,etal.Solid State Ionics,2006 ,177:2661 —2665
[29 ] Kang K,Ceder G.Physical Reviews B,2006 ,74:094105 21 —09410527
[30 ] DeDompablo MEAY,Marianetti C,vanderVen A,etal.Physical Review B,2001 ,63:144107 21 —14410729
[31 ] Ceder G,Aydinol M K.Solid State Ionics,1998 ,109:151 —157
[32 ] Wang L,Maxisch T,Ceder G.Chemistry of Materials,2007 ,19:543 —552
[33 ] Ceder G,vanderVen A.Electrochimica Acta,1999 ,45:131 —150
[34 ] Wolverton C,Zunger A.Physical Review B,1998 ,57 ( 4) :2241 —2252
[35 ] Xu X G,Li C,Li J X,etal.Journal of Physical Chemistry B,2003 ,107:11648 —11651
[36 ] Mishra S K,Ceder G.Physical Review B,1999 ,59 ( 9 ) :6120 —6130
[37 ] Velikokhatnyi O I,Chang C C,Kumta P N.Journal of The Electrochemical Society,2003 ,150 (9) :A1262 —A1266
[38 ] Prasa d R,Benedek R,Thackeray M M.Physical Review B,2005 ,71:134111 21 —134111211
[39 ] Huang Z F,Du F,Wang C Z,etal.Physical Review B,2007 ,75:054411 21 —05441127
[40 ] DeDompablo MEAY,Ceder G.Journal of Power Sources,2003 ,119/121:654 —657
[41 ] VanderVen A,Marianetti C,Morgan D,etal.Solid State Ionics,2000 ,135:21 —32
[42 ] Liu Y,Fujiwara T,Yukawa H,etal.Electrochimica Acta,2001 ,46:1151 —1159
[43 ] Shi S Q,Ouyang C,Wang D S,etal.Solid State Communications,2003 ,126:531 —534
[44 ] Koyama Y,Makimura Y,Tanaka I,etal.Journal of the Electrochemical Society,2004 ,151 (9) :A1499 —A1506
[45 ] Bréger J,Meng Y S,HinumaY,etal.Chemistry of Materials,2006 ,18:4768 —4781
[46 ] Jeon Y A,Kim S K,Kim Y S,etal.Journal of Electroceramics,2006 ,17:667 —671
[47 ] Koyama Y,Yabuuchi N,Tanaka I,etal.Journal of the Electrochemical Society,2004 ,151 (10) :A1545 —A1551
[48 ] Arroyode Dompablo M E,Armand M,Tarascon J M,etal.Electrochemistry Communications,2006,8:1292 —1298
[49 ] Miao S,Kocher M,Rez P,etal.Journal of Physical Chemistry A,2007 ,111:4242 —4247
[50 ] LeBracq O,Pasturel A.Physical Review B,2004 ,69:245107-1 —245107-10
[51 ] Shirakawa J,Nakayama M,Wakihara M,etal.Journalof Physical Chemistry B,2006 ,110:17743 —17750
[52 ] Wu S Q,Zhang J H,Zhu Z Z,etal.Current Applied Physics,2007 ,7:611 —616
[53 ] Kokalj A,Dominko R,Mali G,etal.Chemistry of Materials,2007 ,19:3633 —3640
[54 ] Kuritka I,Negri F,Brancolini G,etal.Journal of Physical Chemistry B,2006 ,110:19023 —19030
[55 ] Benedek R,Thackeray M M,Yang L H,etal.Journal of Power Sources,1999 ,81/82:487 —490
[56 ] Koudriachova M V,deLeeuw S W,Harrison N M,etal.Chemical Physical Letters,2003 ,371:150 —156

[1] 张晓菲, 李燊昊, 汪震, 闫健, 刘家琴, 吴玉程. 第一性原理计算应用于锂硫电池研究的评述[J]. 化学进展, 2023, 35(3): 375-389.
[2] 朱国辉, 还红先, 于大伟, 郭学益, 田庆华. 废旧锂离子电池选择性提锂[J]. 化学进展, 2023, 35(2): 287-301.
[3] 李芳远, 李俊豪, 吴钰洁, 石凯祥, 刘全兵, 彭翃杰. “蛋黄蛋壳”结构纳米电极材料设计及在锂/钠离子/锂硫电池中的应用[J]. 化学进展, 2022, 34(6): 1369-1383.
[4] 李婧婧, 李洪基, 黄强, 陈哲. 掺杂对钠离子电池正极材料性能影响机制的研究[J]. 化学进展, 2022, 34(4): 857-869.
[5] 冯小琼, 马云龙, 宁红, 张世英, 安长胜, 李劲风. 铝离子电池中过渡金属硫族化合物正极材料[J]. 化学进展, 2022, 34(2): 319-327.
[6] 王才威, 杨东杰, 邱学青, 张文礼. 木质素多孔碳材料在电化学储能中的应用[J]. 化学进展, 2022, 34(2): 285-300.
[7] 张业文, 杨青青, 周策峰, 李平, 陈润锋. 热激活延迟荧光材料的光物理行为及性能预测[J]. 化学进展, 2022, 34(10): 2146-2158.
[8] 陈阳, 崔晓莉. 锂离子电池二氧化钛负极材料[J]. 化学进展, 2021, 33(8): 1249-1269.
[9] 陆嘉晟, 陈嘉苗, 何天贤, 赵经纬, 刘军, 霍延平. 锂电池用无机固态电解质[J]. 化学进展, 2021, 33(8): 1344-1361.
[10] 高金伙, 阮佳锋, 庞越鹏, 孙皓, 杨俊和, 郑时有. 高电压锂离子正极材料LiNi0.5Mn1.5O4高温特性[J]. 化学进展, 2021, 33(8): 1390-1403.
[11] 蔡克迪, 严爽, 徐天野, 郎笑石, 王振华. 锂离子电容电池关键电极材料[J]. 化学进展, 2021, 33(8): 1404-1413.
[12] 黄国勇, 董曦, 杜建委, 孙晓华, 李勃天, 叶海木. 锂离子电池高压电解液[J]. 化学进展, 2021, 33(5): 855-867.
[13] 周世昊, 吴贤文, 向延鸿, 朱岭, 刘志雄, 赵才贤. 水系锌离子电池锰基正极材料[J]. 化学进展, 2021, 33(4): 649-669.
[14] 张长欢, 李念武, 张秀芹. 柔性锂离子电池的电极[J]. 化学进展, 2021, 33(4): 633-648.
[15] 穆德颖, 刘铸, 金珊, 刘元龙, 田爽, 戴长松. 废旧锂离子电池正极材料及电解液的全过程回收及再利用[J]. 化学进展, 2020, 32(7): 950-965.