English
新闻公告
More
化学进展 2006, Vol. 18 Issue (01): 24-29 前一篇   后一篇

所属专题: 锂离子电池

• 综述与评论 •

锂离子塑性晶体常温固体电解质*

何向明;蒲薇华;王莉;姜长印;万春荣   

  1. 清华大学核能与新能源技术研究院 材料化学实验室 北京102201

  • 收稿日期:2004-12-01 修回日期:2005-03-01 出版日期:2006-01-24 发布日期:2006-01-24
  • 通讯作者:

    何向明

Plastic Crystals: An Effective Ambient Temperature All-Solid-State Electrolyte for Lithium Batteries

Xiangming He;Weihua Pu;Li Wang;Changyin Jiang;Chunrong Wan   

  1. Materials Chemistry Lab,INET, Tsinghua University,Beijing 102201,China
  • Received:2004-12-01 Revised:2005-03-01 Online:2006-01-24 Published:2006-01-24
  • Contact: Xiangming He
固体塑性晶体是制备常温固体锂离子导电电解质的优良材料,其常温离子导电率可达到10-3S cm-1的实用水平。本文综述了塑性晶体材料作为锂离子常温固体电解质的最新研究进展。
Plastic crystals are promising materials to be used to prepare ambient temperature all-solid-state electrolyte with high conductivity for lithium batteries. Lithium ion conductivity of plastic crystals reaches the practical level in excess of 10-3S cm-1. The recent advances of plastic crystal electrolytes for lithium batteries are reviewed in this paper.

中图分类号: 

()

[ 1 ] Hammami A , Raymond N , Armand M. Nature , 2003 , 424 :635 —636
[ 2 ] Tarascon J M, Armand M. Nature , 2001 , 414 : 359 —367
[ 3 ] 赵峰(Zhao F) , 钱新明(Qian X M) , 汪尔康(Wang E K) 等.化学进展(Progress in Chemistry) , 2002 , 14 (5) : 374 —383
[ 4 ] 郑子山(Zheng Z S) , 张忠太(Zhang Z T) , 唐子龙(Tang ZL)等. 化学进展(Progress in Chemistry) , 2003 , 15 (2) : 101 —106
[ 5 ] Papke B L , Ratner M A , Shriver D F. J . Electrochem. Soc. ,1982 , 129 : 1694 —1701
[ 6 ] Druger S D , Ratner MA , Nitzan A. Solid State Ionics , 1986 , 18/19 : 106 —111
[ 7 ] Ferry A , Oradd G, Jacobsson P. J . Chem. Phys. , 1998 , 108 :7426 —7430
[ 8 ] McFarlane D R , Huang J , Forsyth M. Nature , 1999 , 402 : 792 —794
[ 9 ] Alarco P J , Abu2Lebdeh Y, Abouimrane A , et al . Nature Materials , 2004 , 3 : 476 —481
[10] Timmermanns J . J . Phys. Chem. Solids , 1961 , 18 : 1 —8
[11] Timmermanns J . Bull . Soc. Chem. Belg. , 1935 , 44 : 17 —23
[12] Timmermanns J . J . Chim. Phys. , 1938 , 35 : 331 —338
[13] Post B. Acta Crystallogr. , 1959 , 12 : 349 —354
[14] Hassel O , Sommerfeldt A M. Phys. Chem. , 1938 , B40 : 391 —397
[15] Carter G F , Templeton D H. Acta Crystallogr. , 1953 , 6 : 805 —812
[16] Guthrie G, McCullough J . J . Phys. Chem. Solids , 1961 , 18 :53 —59
[17] Staveley L A K. Ann. Rev. Phys. Chem. , 1962 , 13 : 351 —357
[18] Abu-Lebdeh Y, Abouimrane A , Alarco P J , et al . Electrochem.Commun. , 2004 , 6 : 432 —434
[19] Long S , McFarlane D R , Forsyth M. Solid State Ionics , 2003 ,161 : 105 —112
[20] Abu-Lebdeh Y, Alarco P J , Armand M. Angew. Chem. , 2003 ,42 : 4499 —4501
[21] Powles J G, Williams E D , Smyth C P. J . Chem. Phys. , 1953 ,21 : 136 —141
[22] Powles J G, Gutowsky J S. J . Chem. Phys. , 1953 , 21 : 1695 —1701
[23] Andrew E R. J . Phys. Chem. Solids , 1961 , 18 : 40 —47
[24] Rushworth F A. J . Phys. Chem. Solids , 1961 , 18 : 77 —84
[25] Suga H , Sugisaki M, Seki S. Mol . Crystals , 1966 , 1 : 377 —382
[26] Cooper E I , Angell C A. Solid State Ionics , 1986 , 18/19 :570 —576
[27] Chandra D , Helms J H , Majumdar A. J . Electrochem. Soc. ,1994 , 141 : 1921 —1927
[28] Hattori M, Fukada S , Nakamura D , et al . J . Chem. Soc. ,Faraday Trans. , 1990 , 86 : 3777 —3782
[29] Ishida H , Furukawa Y, Kashino S , et al . Ber. Bunsenges. Phys.Chem. , 1996 , 100 : 433 —439
[30] Tanabe T, Nakamura D , Ikeda R. J . Chem. Soc. , Faraday Trans. , 1991 , 87 : 987 —993
[31] Shimizu T, Tanaka S , Onoda-Yamamuro N , et al . J . Chem.Soc. , Faraday Trans. , 1997 , 93 : 321 —326
[32] McFarlane D R , Meakin P , Sun J , et al . J . Phys. Chem. B ,1999 , 103 : 4164 —4170
[33] Long S , McFarlane D R , Forsyth M, Solid State Ionics , 2004 ,175 : 733 —738
[34] Derollez P , Lefebvre J , Descamps M, et al . J . Phys. Condens.Matter , 1999 , 2 : 6893 —6899
[35] Abouimrane A , Abu-Lebdeb Y, Alarco P J , et al . J .Electrochem. Soc. , 2004 , 151 : A1028 —A1031
[36] Forsyth M, Huang J , McFarlane D R. J . Mater. Chem. , 2000 ,10 : 2259 —2265
[37] McFarlane D R , Forsyth M. Adv. Mater. , 2001 , 13 : 957 —966
[38] Golding J , Hamid N , McFarlane D R , et al . Chem. Mat . , 2001 ,13 : 558 —564
[39] Pas S J , Pringle J M, Forsyth M, et al . Phys. Chem. Chem.Phys. , 2004 , 6 : 3721 —3725
[40] Forsyth S , Golding J , McFarlane D R , et al . Electrochim. Acta ,2001 , 46 : 1753 —1757
[41] Efthimiadis J , Pas S J , Forsyth M, et al . Solid State Ionics ,2002 , 154 : 279 —284
[42] Efthimiadis J , Forsyth M, McFarlane D R. J . Mater. Sci . ,2003 , 38 : 3293 —3301
[43] Pas S J , Efthimiadis J , Pringle J M, et al . J . Mater. Chem. ,2004 , 14 : 2603 —2605
[44] Efthimiadis J , Annat G J , Efthimiadis J , et al . Phys. Chem.Chem. Phys. , 2003 , 5 : 5558 —5564
[45] Seeber A J , Forsyth M, Forsyth C M, et al . Phys. Chem. Chem.Phys. , 2003 , 5 : 2692 —2698
[46] Every H A , Bishop A G, McFarlane D R , et al . J . Mater.Chem. , 2001 , 11 : 3031 —3036
[47] Abu-Lebdeh Y, Alarco P J , Armand M. Angew. Chem. Int .Ed. , 2003 , 42 : 4499 —4501
[48] Alarco P J , Abu-Lebdeh Y, Armand M, Angew. Chem. Int .Ed. , 2004 , 43 : 141 —141
[49] Abu-Lebdeh Y, Alarco P J , Armand M. J . New Mat .Electrochem. Syst . , 2004 , 7 : 29 —31
[50] Volel M, Alarco P J , Abu-Lebdeh Y, et al . ChemPhysChem ,2004 , 5 : 1027 —1033
[51] Sun J , McFarlane D R , Forsyth M. Solid State Ionics , 2002 ,148 : 145 —151

[1] 朱国辉, 还红先, 于大伟, 郭学益, 田庆华. 废旧锂离子电池选择性提锂[J]. 化学进展, 2023, 35(2): 287-301.
[2] 李芳远, 李俊豪, 吴钰洁, 石凯祥, 刘全兵, 彭翃杰. “蛋黄蛋壳”结构纳米电极材料设计及在锂/钠离子/锂硫电池中的应用[J]. 化学进展, 2022, 34(6): 1369-1383.
[3] 王才威, 杨东杰, 邱学青, 张文礼. 木质素多孔碳材料在电化学储能中的应用[J]. 化学进展, 2022, 34(2): 285-300.
[4] 陈阳, 崔晓莉. 锂离子电池二氧化钛负极材料[J]. 化学进展, 2021, 33(8): 1249-1269.
[5] 陆嘉晟, 陈嘉苗, 何天贤, 赵经纬, 刘军, 霍延平. 锂电池用无机固态电解质[J]. 化学进展, 2021, 33(8): 1344-1361.
[6] 高金伙, 阮佳锋, 庞越鹏, 孙皓, 杨俊和, 郑时有. 高电压锂离子正极材料LiNi0.5Mn1.5O4高温特性[J]. 化学进展, 2021, 33(8): 1390-1403.
[7] 黄国勇, 董曦, 杜建委, 孙晓华, 李勃天, 叶海木. 锂离子电池高压电解液[J]. 化学进展, 2021, 33(5): 855-867.
[8] 张长欢, 李念武, 张秀芹. 柔性锂离子电池的电极[J]. 化学进展, 2021, 33(4): 633-648.
[9] 穆德颖, 刘铸, 金珊, 刘元龙, 田爽, 戴长松. 废旧锂离子电池正极材料及电解液的全过程回收及再利用[J]. 化学进展, 2020, 32(7): 950-965.
[10] 庄全超, 杨梓, 张蕾, 崔艳华. 锂离子电池的电化学阻抗谱分析研究进展[J]. 化学进展, 2020, 32(6): 761-791.
[11] 吴战, 李笑涵, 钱奥炜, 杨家喻, 张文魁, 张俊. 基于无机电致变色材料的变色储能器件[J]. 化学进展, 2020, 32(6): 792-802.
[12] 汪靖伦, 冉琴, 韩冲宇, 唐子龙, 陈启多, 秦雪英. 锂离子电池有机硅功能电解液[J]. 化学进展, 2020, 32(4): 467-480.
[13] 张伟, 齐小鹏, 方升, 张健华, 史碧梦, 杨娟玉. 碳在锂离子电池硅碳复合材料中的作用[J]. 化学进展, 2020, 32(4): 454-466.
[14] 陈豪登, 徐建兴, 籍少敏, 姬文晋, 崔立峰, 霍延平. MOFs衍生金属氧化物及其复合材料在锂离子电池负极材料中的应用[J]. 化学进展, 2020, 32(2/3): 298-308.
[15] 王官格, 张华宁, 吴彤, 刘博睿, 黄擎, 苏岳锋. 废旧锂离子电池正极材料资源化回收与再生[J]. 化学进展, 2020, 32(12): 2064-2074.
阅读次数
全文


摘要

锂离子塑性晶体常温固体电解质*