English
新闻公告
More
化学进展 2005, Vol. 17 Issue (04): 604-613 前一篇   后一篇

所属专题: 锂离子电池

• 综述与评论 •

聚阴离子型锂离子电池正极材料研究进展*

施志聪;杨勇**   

  1. 厦门大学化学化工学院化学系 固体表面物理化学国家重点实验室 厦门 361005
  • 收稿日期:2004-06-01 修回日期:2004-12-01 出版日期:2005-07-24 发布日期:2005-07-24
  • 通讯作者: 杨勇

Progress in Polyanion-Type Cathode Materials for Lithium Ion Batteries

Shi Zhicong;Yang Yong**   

  1. State Key Laboratory of Physical Chemistry of Solid Surfaces, Department of Chemistry, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University,Xiamen 361005,China
  • Received:2004-06-01 Revised:2004-12-01 Online:2005-07-24 Published:2005-07-24
  • Contact: Yang Yong
综述了各种聚阴离子型锂离子电池正极材料的研究现状,重点对各种材料的结构和性能的关系,尤其是聚阴离子在正极材料中的作用,以及改善材料电导率的各种方法及其机理进行了总结和探讨.
Recent progress on the polyanion-type cathode materials for lithium ion batteries is reviewed. Emphasis is placed on the discussion of the relationships between structures and properties of the cathode materials, especially on the role of the polyanion and how to improve their low electronic conductivity.

中图分类号: 

()

[ 1 ] Scrosati B. Nature , 1995 , 373 : 557 —558
[ 2 ] Winter M, Besenhard J O , Spahr M E , et al . Adv. Mater. ,1998 , 10(10) : 725 —763
[ 3 ] Scrosati B. Electrochimica Acta , 2000 , 45(15/16) : 2461 —2466
[ 4 ] Nanjundaswamy K S , Padhi A K, Goodenough J B , et al . Solid State Ionics , 1996 , 92(1/2) : 1 —10
[ 5 ] Padhi A K, Nanjundaswamy K S , Goodenough J B. J .Electrochem. Soc. , 1997 , 144 (4) : 1188 —1194
[ 6 ] Huang H , Yin S C , Nazar L F. Electrochem. Solid State Lett . ,2001 , 4(10) : A170 —A172
[ 7 ] Yamada A , Hosoya M, Chung S C , et al . J . Power Sources ,2003 , 119/121 : 232 —238
[ 8 ] Padhi A K, Nanjundaswamy K S , Masquelier C , et al . J .Electrochem. Soc. , 1997 , 144 (8) : 2581 —2586
[ 9 ] Tarascon J M, Armand M. Nature , 2001 , 414 : 359 —367
[10] Prosini P P , Zane D , Pasquali M. Electrochim. Acta , 2001 , 46(23) : 3517 —3523
[11] Li G H , Azuma H , Tohda M. J . Electrochem. Soc. , 2002 , 149(6) : A743 —A747
[12] Chung S Y, Bloking J T , Chiang Y M. Nature Mater. , 2002 , 1(2) : 123 —128
[13] Andersson A S , Kalska B , HaggstromL , et al . Solid State Ionics ,2001 , 130 (1/2) : 41 —52
[14] Garcia-Moreno O , Alvarez-Vega M, Garcia-Alvarado F , et al .Chem. Mater. , 2001 , 13(5) : 1570 —1576
[15] Amine K, Yasuda H , Yamachi M. Electrochem. Solid State Lett . , 2000 , 3(4) : 178 —179
[16] Okada S , Sawa S , Egashira M, et al . J . Power Sources , 2001 ,97/98 : 430 —432
[17] Li G H , Azuma H , Tohda M. Electrochem. Solid State Lett . ,2002 , 5(6) : A135 —A137
[18] Padhi A K, Nanjundaswamy K S , Masquelier C , et al . , J .Electrochem. Soc. , 1997 , 144 (5) : 1609 —1613
[19] Rissouli K, Benkhouja K, Ramos-Barrado J R , et al . Mater. Sci .Eng. B , 2003 , 98(3) : 185 —189
[20] Molenda J , Stoklosa A , Bak T. Solid State Ionics , 1989 , 36 :53 —58
[21] Kawaia H , Nagatab M, Kageyamac H , et al . Electrochim. Acta ,1999 , 45(1/2) : 315 —327
[22] Ravet N , Chouinard Y, Magnan J F , et al . J . Power Sources ,2001 , 97/98 : 503 —507
[23] Yang S , Song Y, Zavalij P Y, et al . Electrochem. Comm. ,2002 , 4(3) : 239 —244
[24] Chen Z , Dahn J R. J . Electrochem. Soc. , 2002 , 149 ( 9) :A1184 —A1189
[25] Franger S , Le Cras F , Bourbon C , et al . Electrochem. Solid State Lett . 2002 , 5(10) : A231 —A233
[26] 施志聪( Shi Z C) , 李晨(Li C) , 杨勇( Yang Y) . 电化学(Electrochemistry) , 2003 , 9(1) : 9 —14
[27] Croce F , Epifanio A D , Hassoun J , et al . Electrochem. Solid State Lett . , 2002 , 5(3) : A47 —A50
[28] Barker J , Saidi M Y, Swoyer J L. Electrochem. Solid State Lett . ,2003 , 6(3) : A53 —A55
[29] Shi S , Liu L , Ouyang C , et al . Phys. Rev. B , 2003 , 68 (19) :19518
[30] Subramanya H , Ellis B , Coombs N , et al . Nature Mater. , 2004 ,3 (3) : 147 —152
[31] Arnold G, Garche J , Hemmer R , et al . J . Power Sources , 2003 ,119/121 : 247 —251
[32] Andersson A S , Thomas J O , Kalska B , et al . Electrochem. Solid State Lett . , 2000 , 3(2) : 66 —68
[33] Takahashi M, Tobishima S , Takei K, et al . Solid State Ionics ,2002 , 148 (3/4) : 283 —289
[34] Yamada A , Chung S C , Hinokuma K. J . Electrochem. Soc. ,2001 , 148 (3) : A224 —A229
[35] Iltchev N , Chen Y, Okada S , et al . J . Power Sources , 2003 ,119/121 : 749 —754
[36] Prosini P P , Lisi M, Zane D , et al . Solid State Ionics , 2002 , 148(1/2) : 45 —51
[37] ShimJ , Striebel KA. J . Power Sources , 2003 , 119P121 : 955 —958
[38] Andersson A S , Thomas J O. J . Power Sources , 2001 , 97/98 :498 —502
[39] Yang S , Song Y, Ngala K, et al . J . Power Sources , 2003 , 119/121 : 239 —246
[40] Higuchi M, Katayama K, Azuma Y, et al . J . Power Sources ,2003 , 119/121 : 258 —261
[41] Yang S , Zavalij P Y, Whittingham M S. Electrochem. Comm. ,2001 , 3(9) : 505 —508
[42] Tucker M C , Doeff M M, Richardson T J , et al . Electrochem.Solid State Lett . , 2002 , 5(5) : A95 —A98
[43] Franger S , Cras F L , Bourbon C , et al . J . Power Sources , 2003 ,119/121 : 252 —257
[44] Takahashi M, Tobishima S , Takei K, et al . J . Power Sources ,2001 , 97/98 : 508 —511
[45] Prosini P P , Carewska M, Scaccia S , et al . J . Electrochem.Soc. , 2002 , 149 (7) : A886 —A890
[46] Masquelier C , Padhi A K, Nanjundaswamy K S , et al . J . Solid State Chem. , 1998 , 135 : 228 —234
[47] Patoux S , Wurm C , Morcrette M, et al . J . Power Sources , 2003 ,119/121 : 278 —784
[48] Morgan D , Ceder G, Saidi M Y, et al . Chem. Mater. , 2002 , 14(1) : 4684 —4693
[49] Saidi M Y, Barker J , Huang H. J . Electrochem. Soc. , 2002 ,149(7) : A149 —A151
[50] Barker J , Saidi M Y, Swoyer J L. J . Electrochem. Soc. , 2003 ,150(6) : A684 —A688
[51] Gaubicher J , Wurm C , Goward G. Chem. Mater. , 2000 , 12(11) : 3240 —3242
[52] Yin S C , Grondey H , Strobel P , et al . J . Am. Chem. Soc. ,2003 , 125 (2) : 326 —327
[53] Morgan D , Ceder G, Saidi M Y, et al . J . Power Sources , 2003 ,119/121 : 755 —759
[54] Saidi M Y, Barker J , Huang H , et al . J . Power Sources , 2003 ,119/121 : 266 —272
[55] Huang H , Yin S , Kerr T , et al . Adv. Mater. , 2002 , 14 (21) :1525 —1528
[56] Patoux S , Masquelier C. Chem. Mater. , 2002 , 14 : 5057 —5068
[57] Manickam M, Minato K, Takata M. J . Electrochem. Soc. ,2003 , 150 (8) : A1085 —A1089
[58] Manickam M. J . Power Sources , 2003 , 113 (1) : 179 —183
[59] Manickam M, Takata M. Solid State Ionics , 2003 , 158 (3/4) :233 —241
[60] Manickam M, Takata M. Electrochim. Acta , 2003 , 48 ( 8) :957 —963
[61] Azmi B M, Ishihara T , Nishiguchi H , et al . J . Power Sources ,2003 , 119/121 : 273 —277
[62] Dupre N , Gaubicher J , Angenault J , et al . J . Power Sources ,2001 , 97/98 : 532 —534
[63] Kerr T A , Gaubicher J , Nazar L F. Electrochem. Solid State Lett . , 2000 , 3(10) : 460 —462
[64] Patoux S , Masquelier C. Chem. Mater. , 2002 , 14 (5) : 2334 —2341
[65] Ruh R , Wadsley A D. Acta Crystallogr. , 1966 , 21 (6) : 974 —978
[66] Takeda Y, Itoh K, Kanno R , et al . J . Electrochem. Soc. ,1991 , 138 (9) : 2566 —2571
[67] Cushing B L , Kang S H , Goodenough J B. Inter. J . Inor. Mater. , 2001 , 3 : 875 —879
[68] Wurm C , Morcrette M, Rousse G, et al . Chem. Mater. , 2002 ,14(6) : 2701 —2710
[69] Uebou Y, Okada S , Yamaki J . J . Power Sources , 2003 , 115(1) : 119 —124
[70] Masquelier C , Reale P , Wurm C. et al . J . Electrochem. Soc. ,2002 , 149 (8) : A1037 —A1044
[71] Shackle D R , Hill M. US 6 068 949 , 2000
[72] Armand M, Michot C , Ravet N , et al . US 6 085 015 , 2000

[1] 朱国辉, 还红先, 于大伟, 郭学益, 田庆华. 废旧锂离子电池选择性提锂[J]. 化学进展, 2023, 35(2): 287-301.
[2] 李芳远, 李俊豪, 吴钰洁, 石凯祥, 刘全兵, 彭翃杰. “蛋黄蛋壳”结构纳米电极材料设计及在锂/钠离子/锂硫电池中的应用[J]. 化学进展, 2022, 34(6): 1369-1383.
[3] 李婧婧, 李洪基, 黄强, 陈哲. 掺杂对钠离子电池正极材料性能影响机制的研究[J]. 化学进展, 2022, 34(4): 857-869.
[4] 冯小琼, 马云龙, 宁红, 张世英, 安长胜, 李劲风. 铝离子电池中过渡金属硫族化合物正极材料[J]. 化学进展, 2022, 34(2): 319-327.
[5] 王才威, 杨东杰, 邱学青, 张文礼. 木质素多孔碳材料在电化学储能中的应用[J]. 化学进展, 2022, 34(2): 285-300.
[6] 蔡克迪, 严爽, 徐天野, 郎笑石, 王振华. 锂离子电容电池关键电极材料[J]. 化学进展, 2021, 33(8): 1404-1413.
[7] 陈阳, 崔晓莉. 锂离子电池二氧化钛负极材料[J]. 化学进展, 2021, 33(8): 1249-1269.
[8] 陆嘉晟, 陈嘉苗, 何天贤, 赵经纬, 刘军, 霍延平. 锂电池用无机固态电解质[J]. 化学进展, 2021, 33(8): 1344-1361.
[9] 高金伙, 阮佳锋, 庞越鹏, 孙皓, 杨俊和, 郑时有. 高电压锂离子正极材料LiNi0.5Mn1.5O4高温特性[J]. 化学进展, 2021, 33(8): 1390-1403.
[10] 黄国勇, 董曦, 杜建委, 孙晓华, 李勃天, 叶海木. 锂离子电池高压电解液[J]. 化学进展, 2021, 33(5): 855-867.
[11] 周世昊, 吴贤文, 向延鸿, 朱岭, 刘志雄, 赵才贤. 水系锌离子电池锰基正极材料[J]. 化学进展, 2021, 33(4): 649-669.
[12] 张长欢, 李念武, 张秀芹. 柔性锂离子电池的电极[J]. 化学进展, 2021, 33(4): 633-648.
[13] 穆德颖, 刘铸, 金珊, 刘元龙, 田爽, 戴长松. 废旧锂离子电池正极材料及电解液的全过程回收及再利用[J]. 化学进展, 2020, 32(7): 950-965.
[14] 庄全超, 杨梓, 张蕾, 崔艳华. 锂离子电池的电化学阻抗谱分析研究进展[J]. 化学进展, 2020, 32(6): 761-791.
[15] 吴战, 李笑涵, 钱奥炜, 杨家喻, 张文魁, 张俊. 基于无机电致变色材料的变色储能器件[J]. 化学进展, 2020, 32(6): 792-802.