English
新闻公告
More
化学进展 2005, Vol. 17 Issue (04): 597-603 前一篇   后一篇

所属专题: 锂离子电池

• 综述与评论 •

锂离子电池合金负极材料的研究进展*

任建国1**;王科1;何向明1;姜长印1;万春荣1;蒲薇华2   

  1. 1.清华大学核能与新能源技术研究院 北京 102201

    2.北京理工大学机电工程学院 北京 100081

  • 收稿日期:2004-05-01 修回日期:2004-07-01 出版日期:2005-07-24 发布日期:2005-07-24
  • 通讯作者: 任建国

Studies of Alloy Based Anode Materials for Lithium Ion Batteries

Ren Jianguo1**;Wang Ke1;He Xiangming1;Jiang Changyin1;Wan Chunrong1;Pu Weihua2   

  1. 1.Institute of Nuclear and New Energy Technology, Tsinghua University,Beijing 100081,China;

    2.School of Mechanical and Electron Engineering, Beijing Institute of Technology,Beijing 100081,China

  • Received:2004-05-01 Revised:2004-07-01 Online:2005-07-24 Published:2005-07-24
  • Contact: Ren Jianguo
本文综述了锂离子电池合金负极材料的研究现状,对比了各种合金负极材料的制备方法,并指出了合金负极材料目前面临的主要问题及现有的解决方案,最后提出纳米锂合金复合物将是合金负极材料发展的最终出路.
Recent progress on studies of alloy based anode materials for lithium ion batteries is reviewed. Different synthesis methods of alloy materials are compared. The major problems of alloy based anode materials and the current solutions are presented. Nanometer lithium alloy composites as the most promising alloy based materials are Finally highlighted.

中图分类号: 

()

[ 1 ] 雷永泉(Lei YQ) 等. 新能源材料(New Energy Matericals) . 天津(Tianjin) : 天津大学出版社(Tianjin University Press) , 2000
[ 2 ] Winter M, Besenhard J O. Electrochimica Acta , 1999 , 45 : 31 —50
[ 3 ] Winter M, Besenhard J O. Advanced Materials , 1998 , 10 : 725 —763
[ 4 ] 黄学杰(Huang X J ) , 李泓(Li H) , 王庆(Wang Q) 等. 物理(Physics) , 2002 , 31(7) : 444 —449
[ 5 ] Yang J , Winter M, Besenhard J O. Solid State Ionics , 1996 , 90 :281 —287
[ 6 ] Besenhard J O , Yang J , Winter M. J . Power Sources , 1997 , 68 :87 —90
[ 7 ] Yang J , Wachtler M, Winter M, Besenhard J O. Electrochemical and Solid State Letters , 1999 , 2(4) : 161 —163
[ 8 ] Yang J , Takeda Y, Imanishi N , et al . J . Electrochemical Society , 1999 , 146 : 4009 —4013
[ 9 ] Wachtler M, Besenhard J O , Winter M. J . Power Sources , 2001 ,94 : 189 —193
[10] Wachtler M, Winter M, Besenhard J O. J . Power Sources , 2002 ,105 : 151 —160
[11] Li H , Zhu G, Huang X, et al . J . Materials Chemistry , 2000 ,10 : 693 —696
[12] Li H , Shi L , Lu W, et al . J . Electrochemical Society , 2001 , 148(8) : A915 —A922
[13] 李泓(Li H) , 李晶泽(Li J Z) , 师丽红(Shi L H) 等. 电化学(Electrochemistry) , 2000 , 6(2) : 131 —145
[14] Peled E , Ulus A. EP 997 543 , 1999
[15] 吴宇平(Wu Y P) , 万春荣(Wan C R) , 姜长印(Jiang C Y)等. 锂离子二次电池(Lithium Ion Battery) . 北京(Beijing) :化学工业出版社(Chemical Industry Press) , 2002
[16] Kepler K D , Vaughey J T , Thackeray M M. J . Power Sources ,1999 , 81 : 383 —387
[17] Kepler K D , Vaughey J T , Thackeray M M. Electrochemical and Solid State Letters , 1999 , 2(7) : 307 —309
[18] Wang G X, Sun L , Bradhurst D H , et al . J . Alloys and Compounds , 2000 , 299 : L12 —L15
[19] Xia Y, Sakai T , Fujieda T , et al . J . Electrochemical Society.2001 , 148 (5) : A471 —A481
[20] Kim D G, Kim H , Sohn H J , et al . J . Power Sources , 2002 ,104 : 221 —225
[21] Wolfenstine J , Campos S , Foster D , et al . J . Power Sources ,2002 , 109 : 230 —233
[22] Tamura N , Ohshita R , Fujimoto M, et al . J . Power Sources ,2002 , 107 : 48 —55
[23] Tamura N , Ohshita R , Fujimoto M, et al . J . Electrochemical Society , 2003 , 150 (6) : A679 —A683
[24] Beattie S D , Dahn J R. J . Electrochemical Society , 2003 , 150(7) : A894 —A898
[25] 米常焕(Mi C H) , 张校刚(Zhang X G) , 曹高邵(Cao G S) .无机材料学报(Journal of Inorganic Materials) , 2003 , 19 (3) :283 —286
[26] Ehrlich G M, Durand C , Chen X, et al . J . Electrochemical Society , 2000 , 147 (3) : 886 —891
[27] Ahn J H , Kim Y J , Wang G, et al . Materials Transactions ,2002 , 43(1) : 63 —66
[28] Mukaibo H , Sumi T , Yokoshima T , et al . Electrochemical and Solid State Letters , 2003 , 6(10) : A218 —A220
[29] Fang L , Chowdari B V R. J . Power Sources , 2001 , 97P98 :181 —184
[30] Kim H , Kim Y J , KimD G. Solid State Ionics , 2001 , 144 : 41 —49
[31] Tamura N , Fujimoto M, Kamino M, et al . Electrochimica Acta ,2004 , 49 : 1949 —1956
[32] Beaulieu L Y, Dahn J R. J . Electrochemical Society , 2000 , 147(9) : 3237 —3241
[33] Mao O , Dahn J R. J . Electrochemical Society , 2000 , 146 :414 —422
[34] Yin J T , Wada M, Yoshida S , et al . J . Electrochemical Society ,2003 , 150 (8) : A1129 —A1135
[35] Wada M, Yin J T , Tanabe E , et al . Electrochemistry , 2003 , 71(12) : 1064 —1066
[36] Mukaibo H , Yoshizawa A , Momma T , et al . J . Power Sources ,2003 , 119 : 60 —63
[37] Wang L , Kitamura S , Sonoda T , et al . J . Electrochemical Society , 2003 , 150 (10) : A1346 —A1350
[38] Vaughey J T , Hara J O , Thackeray M M. Electrochemical and Solid State Letters , 2000 , 3(1) : 13 —16
[39] Johnson C S , Vaughey J T , Thackeray M M. Electrochemistry Communications , 2000 , 2 : 595 —600
[40] Fransson L M L , Vaughey J T , Benedek R , et al .Electrochemistry Communications , 2001 , 3 : 317 —323
[41] Fransson L M L , Vaughey J T , Edstrom K, et al . J .Electrochemical Society , 2003 , 150 (1) : A86 —A91
[42] Cao G S , Zhao X B , Li T , et al . J . Power Sources , 2001 , 94 :102 —107
[43] 张丽娟(Zhang L J ) , 赵新兵(Zhao X B) , 蒋小兵(Jiang X B)等. 稀有金属材料与工程( Rare Metal Materials and Engineering) , 2001 , 30(4) : 268 —272
[44] Kim H , Choi J , Sohn H , et al . J . Electrochemical Society ,1999 , 146 (12) : 4401 —4405
[45] Wang G X, Sun L , Brandhurst D H , et al . J . Alloys and Compounds , 2000 , 306 : 249 —252
[46] Jung H , Park M, Yoon Y G, et al . J . Power Sources , 2003 ,115 : 346 —351
[47] Lindsay M J , Wang G X, Liu H K. J . Power Sources , 2003 ,119 : 84 —87
[48] Chamberlain R , Novikov D , Shi J , et al . 203rd Meeting of the Electrochemical Society , 2003. 4
[49] Li H , Wang Q , Shi L , et al . Chem. Mater. , 2002 , 14 : 103 —108
[50] Ng S B , Lee J Y, Liu ZL. J . Power Sources , 2001 , 94 : 63 —67
[51] Kim I S , Kumta P N , Blomgren G E. Electrochemical and Solid State Letters , 2000 , 3(11) : 493 —496
[52] Shi Z , Liu M, Naik D , et al . J . Power Sources , 2001 , 92 : 70 —80
[53] Zaghib K, Gauthier M, Armand M. J . Power Sources , 2003 ,119 : 76 —83
[54] Weydanz W J , Mehrens M W, Huggins R A. J . Power Sources ,1999 , 81 : 237 —242
[55] Vaughey J T , Kepler K D , Benedek R , et al . Electrochemistry Communications , 1999 , 1 : 517 —521
[56] Bin H , Kobayashi K F , Shingu H P. Journal of Japan Institute of Light Metals , 1988 , 38(3) : 165 —171
[57] Yang J , Takeda Y, Imanishi N , et al . Solid State Ionics , 2000 ,133 : 189 —194
[58] Sonoda T , Kobayashi H , Komoto K, et al . Electrochemistry ,2003 , 71(12) : 1096 —1098
[59] Ulus A , Rosenberg Y, Burstein L , et al . J . Electrochemical Society , 2002 , 149 (5) : A635 —A643
[60] Wang Y, Lee J Y, Chen B H. J . Electrochemical Society , 2004 ,151(4) : A563 —A570
[61] Yang J , Takeda Y, Imanishi N , et al . Solid State Ionics , 2000 ,135 : 175 —180
[62] Yang J , Takeda Y, Imanishi N , et al . J . Electrochemical Society , 2000 , 147 (5) : 1671 —1676

[1] 于小燕, 李萌, 魏磊, 邱景义, 曹高萍, 文越华. 聚丙烯腈在锂金属电池电解质中的应用[J]. 化学进展, 2023, 35(3): 390-406.
[2] 朱国辉, 还红先, 于大伟, 郭学益, 田庆华. 废旧锂离子电池选择性提锂[J]. 化学进展, 2023, 35(2): 287-301.
[3] 戚琦, 徐佩珠, 田志东, 孙伟, 刘杨杰, 胡翔. 钠离子混合电容器电极材料的研究进展[J]. 化学进展, 2022, 34(9): 2051-2062.
[4] 李芳远, 李俊豪, 吴钰洁, 石凯祥, 刘全兵, 彭翃杰. “蛋黄蛋壳”结构纳米电极材料设计及在锂/钠离子/锂硫电池中的应用[J]. 化学进展, 2022, 34(6): 1369-1383.
[5] 岳昕阳, 包戬, 马萃, 吴晓京, 周永宁. 热熔灌输法制备三维骨架支撑金属锂复合负极[J]. 化学进展, 2022, 34(3): 683-695.
[6] 王才威, 杨东杰, 邱学青, 张文礼. 木质素多孔碳材料在电化学储能中的应用[J]. 化学进展, 2022, 34(2): 285-300.
[7] 蔡克迪, 严爽, 徐天野, 郎笑石, 王振华. 锂离子电容电池关键电极材料[J]. 化学进展, 2021, 33(8): 1404-1413.
[8] 陈龙, 黄少博, 邱景义, 张浩, 曹高萍. 聚合物固态锂电池电解质/负极界面[J]. 化学进展, 2021, 33(8): 1378-1389.
[9] 陈阳, 崔晓莉. 锂离子电池二氧化钛负极材料[J]. 化学进展, 2021, 33(8): 1249-1269.
[10] 陆嘉晟, 陈嘉苗, 何天贤, 赵经纬, 刘军, 霍延平. 锂电池用无机固态电解质[J]. 化学进展, 2021, 33(8): 1344-1361.
[11] 高金伙, 阮佳锋, 庞越鹏, 孙皓, 杨俊和, 郑时有. 高电压锂离子正极材料LiNi0.5Mn1.5O4高温特性[J]. 化学进展, 2021, 33(8): 1390-1403.
[12] 黄国勇, 董曦, 杜建委, 孙晓华, 李勃天, 叶海木. 锂离子电池高压电解液[J]. 化学进展, 2021, 33(5): 855-867.
[13] 张长欢, 李念武, 张秀芹. 柔性锂离子电池的电极[J]. 化学进展, 2021, 33(4): 633-648.
[14] 丁宇森, 张璞, 黎洪, 朱文欢, 魏浩. 锂硒电池的研究现状与展望[J]. 化学进展, 2021, 33(4): 610-632.
[15] 刘志超, 穆洪亮, 李艳, 冯柳, 王东, 温广武. 金属-有机框架材料衍生转换型负极在碱金属离子电池中的应用[J]. 化学进展, 2021, 33(11): 2002-2023.